Over Ons

Samenbundeling

De stichting is een samenbundeling van verschillende groeperingen die zich ijveren voor de ontwikkeling van het historisch bewustzijn met betrekking tot het Nederlands slavernijverleden.

Oprichting

De oprichting van de stichting werd voorafgegaan door: de aanbieding van een petitie van de Afro Europese Vrouwenbeweging Sophiedela op 3 juli 1998. In de petitie worden het Nederlands Kabinet en Parlement opgeroepen om alles eraan te doen dat betrekking heeft op de verwerking van het Nederlandse Slavernijdossier.

Op 14 mei 1999 werd het Landelijk Platform Slavernijverleden opgericht. Op 8 december 1999 vond de formalisering plaats in de vorm van de oprichting van de Stichting Nationaal Monument Nederlands Slavernijverleden. De stichting voert als roepnaam Landelijke Platform Slavernijverleden, afgekort LPS.

Visie

Pas wanneer Reparations (wat meer is dan geld alleen) inclusief het aanbieden van excuses voor het verwerpelijk slavernijverleden door Nederland is gerealiseerd, kan er sprake zijn van de afsluiting van het Nederlandse slavernijdossier. Belangrijke peilers zijn: erkenning, rechtvaardigheid en ontwikkeling vanuit het perspectief van de nazaten van de slachtoffers van het Nederlands Slavernijverleden.

Missie

Het zich ontwikkelen en positioneren als hét (inter)nationaal actiegerichte symbool op het gebied van de verwerking en herdenking van het Nederlandse trans-Atlantische slavernijverleden. Dit, door structureel en vanuit verschillende invalshoeken het Nederlands slavernijverleden en de effecten daarvan voor de Nederlandse samenleving, nationaal, regionaal en internationaal, voor het voetlicht te brengen. Het aanjagen, stimuleren en motiveren van de verschillende stakeholders, in het bijzonder de Nederlandse overheden (lokaal, provinciaal, nationaal en in koninkrijksverband) om in actie te komen ter optimale verwerking van het slavernijverleden.

Doelstelling(en) & speerpunten

De stichting richt zich op doelstellingen die moeten leiden tot een adequate afwikkeling van het Nederlandse slavernijdossier. De doelstellingen hebben ondermeer betrekking op het tot stand brengen van een nationaal statisch en dynamisch monument ter herdenking en verwerking van het Nederlandse slavernijverleden in Nederland en in alle andere gebieden alwaar Nederland slavernij heeft bedreven en die deze Nederlandse geschiedenis een zichtbare plaats geven.

In Nederland is op 1 juli 2002 in het Oosterpark te Amsterdam, Watergraafsmeer, het Nationaal Slavernijmonument onthuld als identificatie en ankerpunt voor de herdenking van de slachtoffers van het Nederlands Slavernijverleden.

Op 24 juni 2002, werd het instituut (ten behoeve van een consistent en coherent verwerkingsproces als materialisering van de dynamische dimensie) opgericht door voorzitter van het Landelijk Platform Slavernijverleden . Het Instituut kreeg de naam Nationaal Instituut Nederlands Slavernij en Erfenis, NiNsee.
Het creëren van ruimte en aandacht binnen de Nederlandse samenleving voor de geschiedenis, de trauma’s en de hedendaagse erfenis van slavenhandel en slavernij die onder Nederlandse verantwoordelijkheid plaatsvond in het Atlantisch gebied.

De bewustwording van de eigen culturele identiteit van de Afrikaanse nazaten (Afrikanen in diaspora) en Inheemsen. Het bevorderen van het begrip tussen westerse en niet westerse culturen en bevolkingsgroepen.
Het (doen) uitvoeren van de VN Durban Verklaring en het Programma van Actie (DDPA 2001) en alle aanverwante VN Verdragen en Resoluties in het kader van Racismebestrijding, Vreemdelingenhaat en Aanverwante onverdraagzaamheden, zoals de Conventie tegen alle vormen van Racisme en Discriminatie (CERD).

Strategie

Het (doen) verrichten van onderzoek.

Het realiseren van ontwikkelingswerkzaamheden die bijdragen aan de bewustwording over de trans-Atlantische slavenhandel, slavernij, kolonialisme en aanverwante thema’s.

Het realiseren van lokale en internationale samenwerkingsverbanden verband houdende met de afwikkeling van het Nederlandse slavernijdossier. Hieronder te verstaan alles wat bijdraagt aan de “reparatie” in verband met de misdaden tegen Afrika en de Afrikaanse menselijkheid inclusief de bestrijding van de effecten betreffende de misdaden tegen de menselijkheid.
Samenwerkingsverbanden zijn onder andere: Nationale Reparation Commissie Suriname (NRCS); de Pan-African Reparations Coalition Europe (PARCOE) en European NGO Consultative Council on Afrikan Reparations (NGOCCAR).

Het bijwonen en organiseren van: (inspraak)bijeenkomsten ondermeer op het gebied van mensenrechtenvraagstukken; werkbijeenkomsten, congressen en conferenties die belangrijk zijn voor de verwerking van het slavernijdossier zoals georganiseerd door relevante (internationale) mensenrechtenorganen en Pan Afrikaanse bewegingen.

Het geven van voorlichting aan en het organiseren en mobiliseren van de achterbannen van de Stichting en anderen van Goede Wil.

Het schrijven van (beleid en politiek beïnvloedende & protest) brieven en statements aan daartoe bevoegde instanties.

Keuze uitgangspunten bij strategie: Meervoudig en African centred perspectief

Projecten

Op het gebied van racismebestrijding: de uitvoering van het VN Decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst door de Nederlandse overheid vormt de grootste uitdaging voor de Stichting, met als kern de uitvoering van de VN Durban Verklaring en het Programma van Actie (2001) en aanverwante Resoluties. De stichting participeert in de VN Decennium Coördinatie Werkgroep Nederland en voert het secretariaat van de Werkgroep inclusief in het kader van het Overleg met de overheid over de ontwikkeling van het Nationaal Decennium Actieprogramma.

Belangrijke initiateven zijn op het gebied van: 1) de ontwikkeling van het NGO civil society position paper als bijdrage aan de ontwikkeling van het Nederlandse Nationaal Actie Plan; 2) de Sociale Kaart mensen van Afrikaanse afkomst en (wetenschappelijk); 3) onderzoek op het gebied van Afrofobie ten behoeve van adequaat overheid anti racisme beleid ten aanzien van burgers van Afrikaanse afkomst.

Op het gebied van empowerment: Identiteitsversterkende bijeenkomsten is een belangrijke doelstelling van de Stichting. In dit verband verzorgt de Stichting lezingen en workshops al dan niet in samenwerking met binnen en buitenlandse experts en organisaties.

Op het gebied van herdenken en verwerken: herdenken en Verwerken van het Nederlandse Slavernijverleden is een belangrijke kerndoelstelling van de Stichting en continue aandachtsgebied. Stimuleert de aandacht en organiseert zelf evenementen. Bekend zijn de rootssynergybijeenkomsten

Verdieping: Op het gebied van educatie en bewustwording: Mensenrechten educatie via workshops, lezingen en rootssynergybijeenkomsten op het gebied van het Nederlandse slavernijverleden en het inzichtelijk maken van de effecten daarvan; empowerment van de doelgroep mensen van Afrikaanse afkomst zijn continue activiteiten van de Stichting en processen die zich voltrekken.

Actiegerichte activiteiten: conferenties, demonstraties, protestbijeenkomsten, lezingen en workshops

Doelgroep(en): De stichting richt zich op verschillende doelgroepen en relevante andere stakeholders. Hoofddoelgroep is de nazaten van de tot slaaf gemaakten.