Petitie

Onder leiding van de Afrikaanse Europese Vrouwenbeweging ‘Sophiedela’ werd in 1988 de toon in Nederland gezet op het gebied van een Selfrepair programma. Via RootsSynergy (beleid-en vorming)weekenden werd de basis gelegd voor de nieuwe (etnische)identiteit. Trainingen gericht op het vergroten van het ‘Zwart bewustzijn’leidde tot de herdefiniëring van de creoolse identiteit. Deze maakte plaats voor de Afrikaanse identiteit. Niet langer (meer)bang zijn om: Afrikaan te zijn; het Afrikaanse kinship te aanvaarden; de spirituele band met de voorouder te herstellen.

Lees verder

De huiskamersessies in de jaren ‘90 van de vorige eeuw, werden ingezet als strategie om (Afrikaanse) Diaspora families en hun gezinnen(als geheel)te betrekken bij het proces van kennisoverdracht over het Nederlandse slavernijverleden. Het uiteindelijk doel was om draagvlak te organiseren voor de Sophiedela petitie ‘Sporen van Slavernij’ die in 1998 zou worden aangeboden aan het Nederlandse parlement.

Via de petitie werd het Nederlandse Kabinet opgeroepen om het Nederlandse slavernij-en koloniaal verleden te erkennen en om alles te ondernemen wat noodzakelijk is voor de verwerking van het slavernijverleden. Acties ter erkenning van het Nederlandse slavernijverleden en gericht op excuses werden ingezet. In 1999 was het zover. Tijdens een gemeenschappelijke Kamercommissievergadering werd dienovereenkomstig het mandaat verstrekt aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Van Sophiedela werd verëist dat er een landelijke organisatiestructuur zou worden opgetuigd met als doel alle relevante groepen onder één dak te brengen. Dit in het kader van een gecoördineerde, gestructureerde, samenhangende integrale aanpak om te voorkomen dat de overheid met verschillende organisaties over hetzelfde onderwerp moest onderhandelen. Deze eis werd geeffectueerd door de oprichting van de Stichting Nationaal Monument Nederlands slavernijverleden, meer bekend als het Landelijk Platform Slavernijverleden (LPS). Na de oprichting werd het LPS terstond erkend als officiële gesprekspartner van de Nederlandse overheid voorzover betreft het Nederlandse slavernijdossier. In samenspraak en samenwerking met het Nederlandse Kabinet en de gemeente Amsterdam is vervolgens bereikt dat twee doelen van het LPS-Reparatory-Justice-Programma konden worden verwezenlijkt: het Nationaal slavernijmonument in het Oosterpark te Amsterdam (onthuld op 1 juli 2002) en de oprichting van het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee) op 24 juni 2002

Wat is Sophiedela

ORGANISATIE ALGEMENE INFORMATIE
Bedrijfsprofiel: Stichting Afro Europese Vrouwenbeweging Sophiedela Branche: Emancipatie, Bewustwording, Racismebestrijding Werkgebied: Internationaal & Nationaal (Den Haag)

Visie: Sophiedela is vanaf het begin van haar oprichting eind jaren tachtig van de vorige eeuw gefocust op de volwaardige participatie van de Afrikaanse vrouw en in diaspora, in alle sectoren van het sociaal maatschappelijk, cultureel en economisch leven. In deze visie doet de vrouw volwaardig mee. Het gaat uit van sociaal, maatschappelijke en familie relaties waarin de vrouw zich erkend weet, tot zelfontplooiing wordt gestimuleerd en haar talenten volledig kan benutten. Een samenleving waar geen plaats is voor racisme, uitsluiting (zowel sociale, economische als technologische uitsluiting) en achterstelling. In deze visie die gebaseerd is op de Pan Afrikanistische filosofie, gaat Sophiedela uit van een belangrijke rol voor de (zwarte) man binnen het emancipatieproces en het opvoedingsproces van de kinderen.

Lees verder

Missie Bevorderen dat vrouwen actief participeren in duurzame ontwikkelingsprocessen, die moeten leiden tot duurzame verbetering van de kwaliteit van het menselijke bestaan. De missie komt het beste tot haar recht in de volgende kenmerken: *zwart bewust * cultureel bewust *vooruitstrevend *uitdragen emancipatiegedachte *bewustwording *verantwoordelijkheid *professionaliteit *openheid *democratisch *volharding *gezelligheid *vriendelijkheid * sportief *saamhorigheid *doorzettingsvermogen *wilskracht *eenvoud *energiek *respect.

Doelstelling(en) & speerpunten: educatieve vorming, onder meer door het organiseren van themadagen en discussieavonden; de ontwikkeling van beleid en methoden voor het uitdragen van cultuur; het zichtbaar maken van de sociaal economische positie van de doelgroep en het aangeven van instrumenten ter verbetering daarvan; het aangaan van samenwerking met organisaties die zich ten doel stellen de verbetering van de positie van de vrouw en meisjes in het algemeen en specifiek de Afrikaanse diaspora doelgroep; het stimuleren en uitvoeren van sociaal-culturele recreatieve, sportieve en maatschappelijke activiteiten ten behoeve van de doelgroep; het ondersteunen van activiteiten met inschakeling van vrijwilligers.
Strategie: kennis-, expertise uitwisseling en lobby; organiseren van: laagdrempelige groeps-activiteiten/huiskamersessies; themabijeenkomsten; expertmeetings en workshops;

Projecten:
De uitgifte van een emancipatie (Rosa Parks) award.
Uitvoering van de ROSA PARKS AWARD lezing
Uitvoering van de AU DECADE voor Afrikaanse Vrouwen
Uitvoering van de VN Post 20, Post 25 Agenda
Deelname aan de Werkgroep UN Decade voor mensen van Afrikaanse afkomst

Uitgangspunt: Sophiedela’s handelen is gebaseerd op de Pan Afrikanistische visie.

Organisatorische gegevens
Bestuurssamenstelling:
voorzitter, secretaris, penningmeester, bestuurslid beleidszaken; bestuurslid Jongeren.

Organisatie- en formatiestructuur: Naast het bestuur, zijn er drie werkgroepen op het gebied van: Mensenrechten; Rootsynergy & Familierelaties en Slavernijverleden en twee Commissies: Project Rosa Parks Award en Commissie Internationale samenwerking.

Aantal betrokken vrijwilligers: de inzet van vrijwilligers is afhankelijk van het uit te voeren project. Het vaste vrijwilligerskorps bestaat uit 22 personen

BEREIKBAARHEIDSGEGEVENS
Email: aevb_sophiedela@outlook.com

Diverse

Hier vindt u een overzicht van diverse.

Categorie: Diverse, Organisatie
thumb_logo_1
Categorie: Diverse, Organisatie
thumb_logo_1